31 de decembro de 2007

Xa están os Orzamentos do 2008

Xa se publicaron os Orzamentos para o ano 2008. O previsto: suba do 2 %, o 1 % para pagas extras e a suba adicional do 1,75 % tal como se aprobou entre as "maioritarias" e a Xunta. "Non está tan mal" dirán algúns; pero se miramos que o IPC subiu o que subiu, tampouco podemos dicir que está ben. Séguese agrandando a diferencia entre os de abaixo e os de arriba e sen prespectivas de mellorar.

28 de decembro de 2007

Novidades no DOG de hoxe: concurso e inútiles

No DOG de hoxe, día 28, saen dúas disposicións de interese. A primeira delas eleva a defiitivas as listaxes de admitidos e excluídos no concurso xeral de traslados. As relacións pódense consultar picando aquí e só se poden recurrir en reposición ou indo ao contencioso.

A segunda novidade é respecto ás oposicións da quenda libre para acceder ao grupo D. O tribunal decidiu anular once (SI, ONCE!) preguntas da primeira proba tras admitir recursos de varios opositores. Pero, como é posible que poda haber once cuestións erróneas? Quen foi o inútil que elaborou e aprobou as cuestións? Algún dos membros do tribunal se molestou en revisalas antes? Ou so lles preocupa cobrar as asistencias?

27 de decembro de 2007

Unha nova suba ridícula nos presupostos do Estado

Nos Presupostos Xerais do Estado, que se publican hoxe no BOE, aparecen as subas salariais para o ano 2008. Novamente o 2 % e o 1 % para as pagas extras. Nada de modificar os niveis mínimos, nada de subas lineais para reducir os abanos salariais, nada de recuperación das perdas dos últimos 20 anos (na Xunta haberá unha suba adicional do 1,75 %)... En definitiva, máis do mesmo.

21 de decembro de 2007

Promoción interna do grupo D

No DOG de hoxe fanse públicas as listaxes de admitidos e excluidos nas probas de promoción interno para o grupo D. Pódense consultar picando aquí.

20 de decembro de 2007

TOURIÑO FELICITA

Hoxe chegou, a tódolos correos electrónicos, unha felicitación navideña de Touriño. A falta de desexarnos unha suba acorde coa dos ex-altos cargos, deséxanos a todos paz e felicidade. De paso, bloqueou a metade dos ordenadores da Xunta. Pola nosa parte non terá paz: seguiremos dándolle caña; tampouco lle procuraremos felicidade: intentaremos que as súas falcatruadas en Función Pública non lle saian gratis.

17 de decembro de 2007

O DEFENSOR DO POBO COLÚMPIASE

O Defensor do Pobo resolveu a petición de presentación do recurso de inconstitucionalidade que presentara a CGT contra a modificación da Lei da función pública de Galicia, especialmente contra a disposición que lle dá un complemento substancioso a tódolos ex-altos cargos. Como entre bombeiros non se ían pisar a mangueira, a resolución non é favorable ás nosas teses.

O "defensor" xuntou a nosa petición coa doutra central sindical (non sabemos cal) e prácticamente non entrou nos argumentos que plantexábamos. O documento resolutorio ten, eso sí, máis de trinta páxinas. Por lerias que non quede.

11 de decembro de 2007

MODIFICADA A CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA PARA O GRUPO C

No DOG de hoxe, día 11, aparece unha orde que modifica a convocatoria da promoción interna para o grupo C. Na orde aparecen modificacións importantes, que son as seguintes:
 1. O primeiro exercicio será exclusivamente en galego.
 2. Os "méritos" por conciliación baixan de 3,5 a 2,5 puntos como máximo.
Isto supón unha modificación substancial da convocatoria (non é unha simple corrección de erros), polo que animamos a tódolos compañeiros que vexan diminuídos os seus dereitos con estas modificacións a que reclamen.
Consideramos que hai, por exemplo, dereito a retirarse das probas e a esixir a devolución dos dereitos de exame.

10 de decembro de 2007

ZAPATERO E AS SÚAS PROMESAS ELECTORAIS

Non está de máis recordarlles aos nosos políticos as súas promesas cando están na oposición. Isto é o que fai a nosa Federación na carta remitida ao presidente do goberno. Algunha das promesas non ten desperdicio.

COMPROMISOS ELECTORAIS DE ZAPATERO NO 2004

CARTA ABERTA DA CGT A ZAPATERO

5 de decembro de 2007

SOLUCIÓNS PARA O PERSOAL NON DOCENTE DOS CENTROS DE ENSINO, XA!

Reproducimos aquí a nota difundia pola CGT de Vigo, de interese para todos:

"O inicio do curso escolar provoca todos os anos unha serie de conflitos en moitos centros educativos a consecuencia da indefinición das funcións do persoal non docente e dos abusos que moitos equipos directivos fan. Ao mesmo tempo, os procesos de descentralización das Escolas Oficiais de Idiomas están pasando, tamén, a supoñer novos abusos para o persoal non docente daqueles centros onde a actividade das escolas queda desprazada. Tanto as direccións dos centros como os diferentes responsables da Delegación de Educación ampáranse na falla dunha regulamentación das funcións que lle son propias aos diferentes grupos de persoal non docente que prestan o seus servizos nos centros de ensino.

Ante esta situación os sindicatos maioritarios (CIG, CSIF, UGT e CC.OO.) apostan por tentar conseguir un catálogo de funcións na Mesa Sectorial cos representantes da Consellería ou tentar solventar os problemas individuais que se van producindo. Pensamos que tanto unha como outra medida fuxen do problema fundamental: por unha banda, as irregularidades e abusos non son un problema individual e por outra, a situación é o suficientemente grave como para non agardar a esas hipotéticas negociacións, que ademais levan producíndose dende hai anos con nulos resultados, e nada indica que nesta ocasión sexa diferente.

En CGT, pensamos que independentemente deses intentos negociadores dos maioritarios e dos puntuais casos de solución individual hai que tentar darlle unha saída colectiva e urxente.

O camiño e dobre. En primeiro lugar é necesario que todo o persoal non docente dos centros educativos coñeza cal é a normativa actual respecto dos horarios e funcións, e en segundo lugar hai que continuar co camiño xa iniciado a principios de xullo deste ano cando dende a Xunta de Persoal iniciouse unha campaña, entre o persoal non docente, de recollida de apoios para reivindicar o cese das irregularidades.

Dende o Sindicato de Administración Pública da CGT vimos de defender na Xunta de Persoal que as solicitudes apoiando estas reivindicación deben ser empregadas para presionar á Administración e non para encher un caixón como ata agora ocorre.

Polo que respecta ao coñecemento normativo de seguido relatamos o que di a normativa actual sobre horarios e funcións que pensamos pode ser de interés:

HORARIOS.

- O Acordo do Consello da Xunta de 6 de febreiro de 1990 establece con carácter xeral para todos os funcionarios da Administración Xeral o horario de 7:45 a 15:15 de luns a venres.
- Na sentenza 288/2004 do Tribunal de Xustiza de Galiza resolveu que o horario de traballo é un elemento esencial da relación laboral dos funcionarios públicos, que as xornadas de traballo especiais deben establecerse cunha negociación cos representantes sindicais dos funcionarios/as, e o seu establecemento esixe a reforma das RPTs.
- Como consecuencia desta sentenza o Conselleiro da Presidencia remitiu un escrito o 21 de outubro de 2004 a todas as delegacións provinciais onde se comunicaba que o horario que deberá cumprir todo o persoal funcionario e laboral das distintas Consellerías da Xunta é de 7:45 a 15:15 agás os casos dos funcionarios que teñan horario especial recoñecido e recollido nas respectivas RPTs.
- Para rematar, o Estatuto Básico do Empregado Público (Lei 7/2007 do 12 de abril) establece a obrigatoriedade de que as Administración públicas establezan os horarios xerais e especiais dos funcionarios, e que estés son materias de negociación colectiva (art.37).

Resumindo, agás naqueles casos onde o persoal non docente chegou a acordos particulares coas direccións dos centros, o horario é de 7:45 a 15:15. En caso da existencia de horario diferentes estes deberán ser negociados cos representantes do persoal e recollidos nas RPTs. Ben é certo que na Orde do 2 setembro de 1997 da Consellería de Educación establécese no punto 110 que a haberá xornada continuada ou partida dependendo das necesidades de cada centro. Non obstante, esta orde a tenor da sentenza 288/2004 e do Estatuto Básico non debería ter efectividade.

FUNCIÓNS.

- As funcións xerais do persoal administrativo e subalterno veñen definidas na Disposición Adicional 1ª da Lei 4/1988 de 26 de maio da Función Pública de Galiza. Nela establécese:

 • O Corpo Auxiliar da Xunta realizará tarefas de taquigrafía, mecanografía, rexistro e despacho de correspondencia, cálculo e manexo de máquinas e outras funcións semellantes.
 • O Corpo Subalterno da Xunta desempeñará funcións ordinarias de vixiancia, custodia, reparto de correspondencia e documentación, transporte manual, centralita, reprografía e outras semellantes.

- Segundo o Decreto 324/1996 de 26 de xullo, artigo 99.d) correspondelle ao director a organización e reparto de responsabilidade non definidas na normativa vixente.

Así pois, non poden ser consideradas en nengún caso funcións do persoal non docente nos centros de ensino:

- Non corresponde ao persoal administrativo, tal e como está sucedendo nalgúns centros na actualidade, ter informados aos pais e nais sobre a falla de asistencia ou puntualidade dos alumnos/as. Xa está función está atribuída aos titores segundo consta no Decreto 324/1996 de 26 de xullo, artigo 59.
- Cubrir os documentos oficiais relativos ao alumnado (as notas, por exemplo), xa que esta función tamén está reservada aos titores (Decreto 324/1996 de 26 de xullo, artigo 59).
- Non corresponde ao persoal non docente atender ao alumnado nos recreos. Esta función tamén esta outorgada aos titores (Decreto 324/1996 de 26 de xullo, artigo 59).
- En nengún caso corresponde ao persoal non docente:

 • Atender ao alumnado cando non haxa profesor encargado.
 • Velar polo orde e bo funcionamento do centro nos corredores, entradas e saídas de clase.
 • Resolver calquera incidencia entre os alumnos que se produza durante a xornada lectiva.
  Todas estas tarefas son misión do profesor de garda segundo a Orde de 1 de agosto de 1997, artigo 106.
- Segundo a sentenza 305/1995 do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non é competencia dos auxiliares administrativos cobrar taxas nen custodiar calquera tipo de fondo público. Esta función corresponde aos habilitados."

19 de novembro de 2007

XA ESTÁN DISPONIBLES OS LISTADOS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO CONCURSO DE TRASLADOS

Os listados de admitidos e excluídos no concurso de traslados de funcionarios xa están dispoñibles na páxina web da Xunta de Galicia.

Podedes comprobar a vosa situación na ligazón http://xunta.es/emprego-publico/.

14 de novembro de 2007

MÁIS PRIVILEXIOS PARA OS EX-PRESIDENTES

No DOG de hoxe sae publicado un decreto da Xunta que establece as percepcións, medios, recursos e precedencias protocolarias para os ex-presidentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Ademáis do 60 % das retribucións do presidente en activo, terán dereito a persoal, a coche, a outras axudas e se indica cal e o orde protocolario en actos oficiais. Dirase que son poucos cartos, pero a maioría de nós non os gañamos tódolos días, aínda traballando.

8 de outubro de 2007

PROMOCIÓN INTERNA PARA OS GRUPOS A, B, e D

No DOG de hoxe, día 8, publícanse as Ordes de convocatoria das probas selectivas para a promoción interna dos grupos A, B, e D. As prazas convocadas son:

Grupo A 28 prazas (2 para persoas con discapacidade)
Grupo B 19 prazas (2 para persoas con discapacidade)
Grupo D 120 prazas (9 para persoas con discapacidade)

Seguen sen tomar en consideración reivindicacións básicas para os funcionarios como son a posibilidade de reconvertir o posto para quedar nel tras aprobar (como se fai en outras administracións) ou poder concursar desde grupos non inmediatamente inferiores.

O prazo de presentación de instancias (siguen cobrando por elas) remata o 29 de outubro.

5 de outubro de 2007

ACCIÓN SOCIAL 2006, XA ERA HORA!

No DOG de hoxe, día 5, publícase a resolución e as listas definitivas do Fondo de Acción Social do ano 2006. As prestacións corresponden a axudas por xubilación, discapacitados, fillos menores, maiores a cargo, estudos de fillos e do traballador, vivenda e gastos sanitarios. Pódese presentar un
recurso de alzada perante o conselleiro de Presidencia ata o 5 de novembro.

24 de setembro de 2007

ACCIDENTE NO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE MONELOS

No día de hoxe, ás 11 da mañá, un andamio das obras de acondicionamento do Edificio Administrativo de Monelos da Xunta, na Coruña, cedeu polo exceso de peso do material colocado enrriba del, arrastrando a un traballador da obra. O ferido foi evacuado en ambulancia, descoñecéndose o alcance das lesións (probablemente algunha fractura nun pómulo, nun brazo e na cadeira), e estaba conscente.

Para a CGT, a Xunta de Galicia non pode eludir a reponsabilidade que ten na vixilancia das medidas de seguridade das obras que contrata, así como do encadenamento de subcontratas que se están a producir nestas obras. Solidarizámonos co traballador, cos seus compañeiros, familia e amigos, e exisimos que se establezan as responsabilidades mediante as investigacións que fagan falta.

20 de setembro de 2007

EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA, CAMBIAMO-LO PESCOZO POLO CU

Estase negociando a promoción interna dos grupos A, B e D e as previsións non poden ser máis nefastas para o funcionariado. Tal e como fixeron co grupo C, o baremo dos méritos é calquera cousa menos xusto: a puntuación concedida ós que teñen o máximo grao consolidado (xa sabedes, libres designacións e similares) é equivalente a case 30 anos de servizos como posto base (os sen padriño e desafortunados); Concédense puntos por ter permisos de paternidade e similares (iso que é? mérito ou capacidade?), producindo unha discriminación evidente no dereito á promoción, etc. Está claro: para o persoal ó servizo da Xunta de Galicia, a entrada do PSOE-BNG non supuxo mellora ningunha nas condicións de acceso nin de traballo. Como non nos movamos, estamos aviados.

Podedes consultar os borradores nas seguintes ligazóns:

12 de setembro de 2007

CONVOCADAS PRAZAS DO GRUPO C POR PROMOCIÓN INTERNA

No DOG de hoxe, 12 de setembro, foi publicada a convocatoria de 131 prazas (9 delas para persoas con discapacidade) de funcionarios do grupo C (administrativos) polo sistema de concurso-oposición.

Hai novidades tanto na valoración de méritos como nas probas que hai que superar, así que hai que ler as bases con atención.

O prazo de presentación de instancias remata o día 2 de outubro. Esperemos que os exames non se fagan en xaneiro de 2009, como ten por costume Función Pública, senón que sexan nun prazo razoable.

4 de setembro de 2007

A CGT SOLICITA AO DEFENSOR DEL PUEBLO QUE INTERPOÑA RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA A LEI DA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA

NOTA DE PRENSA: O pasado 29 de agosto a Confederación Xeral do Traballo (CGT) presentou unha solicitude na oficina do Defensor del Pueblo para que este, no exercicio das súas atribucións, interpoña un recurso de inconstitucionalidade contra a Lei da Función Pública de Galicia publicada o 27 de agosto pasado, concretamente contra a súa disposición adicional 17ª que establece un complemento retributivo para todos os altos cargos da administración galega dende 1981.

A citada Disposición Adicional 17ª supón na práctica un trato de privilexio a uns determinados funcionarios, trato que é contrario a principios básicos constitucionais e, ademais, resulta agravado por canto a razón do mesmo está en ter ocupado un posto de designación directa ou de libre designación, isto é, non sometido estrictamente aos principios de igualdade, mérito e capacidade.

Ao mesmo tempo esta disposición adicional supón o incumprimento do acordo retributivo para os anos 2006-2009 asinado polo Conselleiro da Presidencia e os sindicatos máis representativos, onde se fixan os incrementos salariais para todos os funcionarios da Xunta de Galicia sen excepción ningunha. Pero non so isto, senón que vulnera dun xeito flagrante o Estatuto Básico do Empregado Público (Lei 7/2007 de 12 de abril) de recente aprovación polo parlamento español, concretamente os seus artigos 31, 33 e 37onde se establece o dereito á negociación colectiva dos empregados públicos, os principios que ven rexer esta negociación e a obrigatoriedade desta negociación en materias retributivas. A aprobación desta disposición tamén vulnera o artigo 24 do Estatuto Básico, onde se establecen os criterios que deben cumprir tanto a contía como a estrutura das retribucións complementarias (o complemento da a Disposición Adicional 17ª concede aos altos cargos ten a consideración de retribución complementaria). Ningún destes criterios ampara o disposto na disposición adicional 17ª polo que a súa aplicación supón un agravio para o resto dos traballadores da función pública que verán como compañeiros que, co único mérito de ter estado nun cargo de contido político, alcanzarán o máximo de retribucións (en ocasións, superiores ás que polo seu grupo lles puideran corresponder) que o resto non poderá conseguir, aínda que sexa cunha carreira administrativa afortunada e de moitos anos de servizo.

Por estes motivos, dende a CGT, confiamos que o Defensor del Pueblo interpoña o recurso de inconstitucionalidade que lle solicitamos para que deste xeito se anule unha disposición adicional que dende a súa aprobación só ven causando polémicas e malestar entre todos os empregados públicos da Xunta de Galicia.

27 de agosto de 2007

PUBLICADA A MODIFICACIÓN DA LEI DA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA

No DOG de hoxe sae pblicada a Lei 13/2007, de modificación da Lei 4/1988, de función pública de Galicia. No preámbulo deste disparate lexislativo, totalmente inútil agás para os altos cargos da Xunta, di que "a garantía dos principios constitucionais de acceso ao emprego público é un obxectivo irrenunciable na nosa sociedade democrática". Sería para rir, se non fose para chorar. No mesmo prámbulo tamén expón que "a racionalización e a modernización do emprego público son, sen dúbida, unha necesidade para facer efectivo o dereito a unha «boa administración» dos asuntos públicos, ao servizo dos cidadáns edas cidadás nunha sociedade democrática avanzada".
A continuación explica as modificacións que se inclúen na Lei, a excepción dunha célebre disposición adicional, da que se limita a dicir "Así mesmo, créase unha nova disposición adicional décimo sétima". Supoñemos que a vergoña non lles permitiu escribir ós lexisladores do PP-PSOE-BNG nin unha verba máis sobre o asunto.

A Lei entrará en vigor o 16 de setembro e nace morta. Tan morta nace que se creará unha comisión no Parlamento para adaptala, nun prazo de quince meses, á Lei Básica do Empregado Público, en vigor desde maio pasado. O único que está vivo é a disposición adicional 17, que lle garante ós altos cargos da Xunta un complemento de destino de director xeral durante toda a súa vida como funcionario. A CGT intentará parar a aplicación desta disposición e ten os seus servizos xurídicos estudando como meterlle o dente.

24 de agosto de 2007

BARRA LIBRE NO SERGAS

Hoxe, 24 de agosto, publícanse no DOG, varias disposicións polas que se integra no Sergas ó persoal de diversas fundacións sanitarias: Instituto Galego de Oftalmoloxía, Hospital de Verín, Hospital do Barbanza, Hospital Virxe da Xunqueira e Hospital Comarcal do Salnés. Segundo as ditas disposicións, o persoal destas fundacións poderá, mediante unha solicitude, integrarse no persoal estatutario ou laboral correspondente. Así, grazas á política sanitaria do PP, inventando os chiringuitos fundacionais, e a política de persoal do PSOE-BNG, obviando os principios de igualdade (que pasa co persoal que está no paro?), mérito (todos teñen o mesmo padriño?) e capacidade (e as probas selectivas?), seguen incrementándose os cadros de persoal de xeito irregular.

Non temos nada en contra de que o persoal se busque a vida, pero sí a temos de que haxa persoas que se vexan favorecidas con respecto a outras pola simple razón de ter amigos ou coñecidos ou sexan simpatizantes políticos dalgunha das oligarquías dominantes. Se algún traballador público queda que confie neste goberno autonómico, terémolo que mandar a revisión, que algo ten.

8 de agosto de 2007

UNHA XUBILACIÓN DOURADA PARA OS EX PRESIDENTES DA XUNTA

No DOG de hoxe, día 8, saíu publicada a Lei que modifica a Lei do Consello Consultivo de Galicia. Este Consello, organismo inútil entre os inútiles, está composto, entre outros, polos ex presidentes da Xunta (a lei fala tamén das ex presidentas, pero xa sabemos que estamos condenados a aturar estes disparates linguísticos en ben da corrección política). Albor, Laxe, Fraga e Touriño (cando cese) poderán estar neste consello ata doce anos con soldo a cargo da Xunta de Galicia, con honras e precedencias protocolarias e, por outros catro anos máis (ampliables) terán dereito ós medios e servizos que se establezan por decreto da Xunta. É dicir, que mamarán das ubres do estado ata a fin. Quen llo ía dicir a algún destes!

3 de agosto de 2007

OUTRO PARCHE NA FUNCIÓN PÚBLICA; E VAN...

No DOG de hoxe, 3 de agosto, publícase unha Orde pola que "se constitúe a comisión para o estudo e preparación da Lei da función pública de Galicia". Nesta Orde fálase de que a "recente publicación da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público establece un novo marco básico..." Así que, por arte de birlibirloque, o goberno galego decátase de que a modificación da Lei da función pública de Galicia aprobada recentemente xa naceu morta, agás, claro está, das disposicións que conceden ós altos cargos prebendas para toda a vida. A comisión ten como obxectivo a elaboración, nun prazo de sete meses, dun informe proposta sobre a futura Lei da función pública de Galicia. ¡Será por leis!

2 de agosto de 2007

MOI IMPORTANTE: MOITOS ERROS NOS EXPEDIENTES PUBLICADOS NA PÁXINA WEB DE FUNCIÓN PÚBLICA

Está claro que, ó implantarse este novo sistema, o gordo das correccións vaise facer nos primeiros procesos selectivos e, especialmente, no primeiro concurso de traslados; más adiante, as correccións serán moito menores. Para nós, o ideal sería que o proceso fose permanente: é dicir, que los traballadores poidesemos engadir documentación ó expediente electrónico en calquera momento.

O problema está en que, unha vez comprobados os erros, o persoal non pode corrrixilos dado que o documento de rectificación non vai estar dispoñible ata o 15 de setembro. Consecuencia previsible disto: o tempo de que dispoñen tanto os funcionarios como os departamentos de persoal é mínimo se temos en conta que é en período vacacional é que, repito, os erros son moitos: faltan cursos (os de galego e os feitos fóra da Xunta, todos), faltan datos dos períodos de interinos anteriores ó acceso á condición de funcionario, faltan titulacións, ás veces o historial está valeiro, etc. Hai que ter en conta que todas estas situacións son valorables para o concurso e poden ser fundamentais para obter ou non praza.

Por isto, a CGT da Coruña fixo un escrito reclamando que se pusexe sa a disposición dos participantes no concurso o documento de validación ou rectificación, para poder así ir adiantando e aproveitar este mes e medio que falta para que comece o prazo de presentación dos certificados en Función Pública. Desde a CGT aconsellamos a todos que fagan un escrito similar a ver se a cordura fai acto de presenza na Dirección Xeral.

30 de xullo de 2007

PUBLICADA A ORDE QUE REGULA OS CERTIFICADOS DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA

No DOG de hoxe, día 30 de xullo, publícase a Orde que regula os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga). Mediante esta orde establécense 5 niveis oficiais de coñecemento da lingua galega e os seus correspodnentes certificados, que terán una denominación numerada do Celga 1 a Celga 5, sendo este último o de nivel máis alto de galego. O nivel pódese convalidar segundo os setudos realizados, pero para os que non tiveran estudos con galego ou quixeran obter un nivel superior establécense as probas pertinentes. É de sinalar que, para o acceso e valoración de méritos na función pública galega terá a mesma validez posuír as certirficacións de aptitude dos cursos oral, de iniciación de de perfeccionamento que as certificacións Celga 1, Celga 3 e Celga 4, respectivamente.

26 de xullo de 2007

PUBLICADAS AS CONVOCATORIAS DAS PROBAS SELECTIVAS PARA O GRUPO D E MAILO E DA XUNTA DE GALICIA

No DOG de hoxe, día 26 de xullo, publicáronse as convocatorias para os grupos D e E da Xunta de Galicia. As prazas que se ofrecen son 103 e 205, respectivamente. Como novidade, queremos resaltar que se poden presentar opositores desde os dezaseis anos de idade. O sistema é o de concurso-oposición e os participantes na fase de concurso poderán conseguir ata un 20% dos puntos que poidan obte-los aspirantes da rúa. O prazo de presentación de solicitudes remata o 16 de agosto. Tra-la aprobación, por sorpresa, da modificación da Lei da función pública, entroulle-la presa, antes de que nos decatemos do que a modificación supón.

24 de xullo de 2007

A MODIFICACIÓN DA LEI DA FUNCIÓN PÚBLICA, UN DESCUBRIMENTO COTIÁN

No Boletín do Parlamento de Galicia de hoxe saíu publicada a Lei de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia. Mentras estudamos polo miúdo as modificacións inesperadas e sorpresivas ó Proxecto presentado no seu momento, imos atopando as probas que nos demostran que os políticos non só non teñen dignidade, senón que non teñen vergoña. É de lamentar tamén o apoio de algún sindicato ó texto, felicitándonos a todos pola aprobación deste. A penúltima é a inclusión dunha disposición adicional (a 17ª), presentada polo PP e aprobada polo resto (PSOE e BNG) que garante que os directores xerais (actuais, futuros ou pasados) que o foran durante dous anos percibirán o complemento de destino que lles corresponda incrementado ata igualalo co valor do complemento de destino que fixe a Lei de presupostos do Estado para os directores xerais en activo.

Xa o dicía o xiste:
- ¿Cal é o partido político máis antiguo?
- O (póñanse as siglas que se queira), porque nos tempos de Alí Babá xa tiña 40 afiliados.

18 de xullo de 2007

DE PARCHE EN PARCHE NA FUNCIÓN PÚBLICA

O Parlamento Galego aprobou onte, día 17, unha nova reforma da Lei da Función Pública de Galicia (e xa van dezaseis). O proxecto, que estivo parado desde o mes de marzo ata o mes de xullo en curso, queda agora descafeínado dada a aprobación do estatuto Básico do Empregado Público, que contradí, en moitos aspectos, a normativa galega. Tal é así que o presidente anunciou a constitución dunha "comisión de expertos" que elaborará unha nova lei nun prazo de 15 meses.

Especialmente indignante é o anuncio feito, por parte de Touriño, de que o concurso de traslados no que se saquen tódalas prazas de libre designación non se fará ata o ano 2010 (o que veña detrás, que arree). Todos sabemos o que significa iso na Administración: sine die.

A mesma demora non a houbo á hora de aproba-lo recoñecemento xurídico dos ex-presidentes e das suás prebendas, aprobadas tamén onte. Neste tema, tódolos partidos estiveron de acordo. ¡Viva o consenso polo ben público!

En canto teñamo-lo texto aprobado, teredes cumprida información.

16 de xullo de 2007

A LIPOATROFIA SEMICIRCULAR, UNHA DOENZA EN ALZA

Ante o aumento desta enfermidade e a súa aparición en distintas provincias, a CGT de Barcelona elaborou este documento que indica como se recoñece a enfermidade e que hai que facer para enfrontarse a ela. Cuidádevos

11 de xullo de 2007

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2006

Hoxe, día 11, saíu publicada no DOG a resolución sobre a exposición das istas provisionais das axudas aprobadas e denegadas das prestacións de discapacitados, vivenda, maiores e gastos sanitarios. O prazo de presentación de reclamacións remata o día 23 de xullo, luns. As listas pódense consultar picando na ligazón Función Pública

10 de xullo de 2007

XA SE ESTÁN PREPARANDO AS CONVOCATORIAS DE CORPOS XERAIS

As ditas convocatorias estanse negociando xa cos sindicatos. Polo momento, anexamos o borrador da convocatoria do grupo D (acceso libre), para que se saiba de que van os tiros.

O PERSOAL NON DOCENTE DOS CENTROS DE ENSINO, ATA O GORRO

Polo interés do seu contido, informámosvos da nota de prensa da Xunta de Persoal da provincia da Coruña sobre a situación do persoal de admnistración e servizos dos centros docentes da Xunta de Galicia. A indefinición de funcións e a "flexibilidade" horaria (no peor sentido da palabra flexibilidade) son a norma habitual. A CGT apoiou sempre a normalización da situación destes compañeiros nos temas indicados, e especialmente na indefensión que produce a aparición nas RR.PP.TT. da frase "horario especial", que serve de excusa para que as directivas dos colexios fagan o que lles veña en gana

9 de xullo de 2007

ADIOS, SEVILLA, ADIOS

El ministro de Administraciones Públicas ha sido cesado. No es que en la CGT tengamos confianza en los cambios ministeriales (de hecho, las primeras declaraciones de la nueva ministra, Elena Salgado, siguen en la misma línea de "escarmentar" a la Administración en las cabezas de sus funcionarios) pero es que lo del muchachito ya pasaba de castaño oscuro.

El Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Administración Pública de la CGT (FETAP) le ha enviado una carta al presidente del gobierno recordándole las "hazañas" del ahora cesado y las reivindicaciones básicas del personal al servicio de las administraciones públicas. Mucho nos tememos que caerán en saco roto. Y con la ayuda de los sindicatos institucionalizados, más.

29 de xuño de 2007

A EGAP CONVOCA NOVOS CURSOS

No día de hoxe, día 29, o DOG publica a convocatoria de novos cursos parao persoal da Xunta. Facendo gala da racionalidad que caracteriza ofuncionamento da EGAP desde os gobernos do PP, o 75 % dos cursos serán en Santiago de Compostela, deixando para o resto de localidades unhaporcentaxe meramente testimonial. Tamén hai que salientar os poucos cursosque hai para o persoal base, xa que a maioría dos cursos son para xefes. Tamén nesto o "cambio" está por chegar.

Cursos - Convocatoria 29-06-07

26 de xuño de 2007

PUBLICACIÓN DAS LISTAS PROVISORIAS DE ACCIÓN SOCIAL

No DOG de hoxe, día 26, anúnciase a publicacióndas listas provisorias de admitidos e excluídos das axudas do Fondo de Acción Social do ano 2006, correspondentes a xubilación, fillos menores, estudos de fillos e estudos do traballador. As listas pódense consultar entrando na páxina http://cpapx.xunta.es/portal/funcionpublica/index.htm e picando na ligazón correspondente. O prazo de reclamacións remata o próximo 7 de xullo.

20 de xuño de 2007

CAMPAÑA SOBRE AS CONDICIÓNS DE TRABALLO DO PERSOAL NON DOCENTE NOS CENTROS DE ENSINO

Ante a situación de indefensión que está padecendo este persoal, sobre todo no concernente ó horario, a Xunta de Persoal levará adiante unha campaña consistente na elaboración de escritos de reclamación sobre o tema e mandatando á representación dos traballadores para que actúe firmemente.

Desde a CGT apoiamos esta iniciativa, para o que axuntamos os documentos correspondentes. Animádevos e non vos deixedes pisar.

Folla de Recollida de Sinaturas

14 de xuño de 2007

APROBADO O HORARIO DE VERÁN

No doga de hoxe, día 14 de xuño, aparece no DOG a disposición que aproba o horario de verán, que se desenvolverá entre o 15 de xuño ó 15 de setembro de 2007, entre as 8,30 e as 14,30. Tamén dicta instruccións para situacións especiais.

13 de xuño de 2007

CONVOCADO O CONCURSO XERAL DE TRASLADOS

No DOG de hoxe, día 13, sae publicada a convocatoria do tan esperado concurso xeral traslados, con seus correspondentes e case ilexibles anexos.

As características máis salientables son:
 • Hai postos abertos a outras administracións.
 • Recoñécense os servizos prestados con anterioridade á condición de funcionario.
 • Os cursos valóranse desde 12 horas.
 • Medidas de conciliación.
 • Día límite de presentación de solicitudes: 30 de xuño.
 • Consulta de datos: desde o 15 de xullo.
 • Documentación: entre o 15 de setembro e 15 de outubro.

Agora, só falta a data de resolución que, como ven sendo norma na Función Pública, será máis tarde que pronto.

ACORDO SOBRE O ESPECÍFICO NAS EXTRAS

No día de onte, luns 11, os sindicatos presentes na mesa xeral de negociación asinaron coa Xunta de Galicia o acordo retributivo que establece a inclusión do específico nas pagas extras. Esta inclusión farase progresivamente en tres anos (2007 a 2009), comezando este ano por un 23,87 % (pódese ve-lo documento íntegro).

Para a CGT é positivo que as pagas comprendan tódolos conceptos salariais, pero a aplicación meramente porcentual supón un incremento moi superior nos traballadores de máis nivel ós do resto, polo que seguirán abrídose os abanos salariais dunha forma inxusta. Só a negociación íntegral do complemento específico poderá corrixir esta tendencia.

3 de xuño de 2007

O CONCURSO XERAL, EN XUÑO

Ou eso di Función Pública. En espera da convocatoria, achegamos os listados das prazas e o borrador da convocatoria. Aconsellamos que todo o mundo comprobe o que pasa na súa oficina, para reclamar se é preciso.

B0rrador da Orden de Convocatoria

Prazas Concurso - Provincia da Coruña

Prazas Concurso - Sanidade

30 de maio de 2007

QUE SE ACLAREN DUNHA VEZ COS PERMISOS

A entrada en vigor do nocivo Estatuto Básico do Empregado Público está provocando o desconcerto nos distintos departamentos da Xunta de Galicia.
Dese a Sección Sindical da CGT da Coruña reclamamos que, xa que esta lei está en vigor para o negativo, se aplique tamén o réxime de licencias e permisos nela aprobados. Mentras a Dirección Xeral da Función Pública se aclara, elaboramos un cadro de permisos para que os compañeiros teñan en conta as novas normas e non lle regalen á Xunta dereitos que se teñen.

14 de maio de 2007

PUBLICADA A ORDE QUE REGULA O RECOÑECEMENTO DOS TRIENIOS ÓS INTERINOS

No día de hoxe, 14 de maio, publícase no DOG a orde que dicta as normas para o recoñecemento de trienios ó persoal funcinario interino ó servizo da administración autonómica galega. Os interinos terán recoñecidos de oficio os servizos prestados do ano 1995 en adiante, mentras que os anteriores terán que ser debidamente acreditados. Tamén terán que acreditar, mediante
certificación do correspondente anexo, os servizos prestados noutras administracións como interinos. Os efectos económicos se poroducen a partir do día 13 de maio, data da entrada en vigor do Estatuto Básico do Empregado Público.

Con esta orde, ponse fin a unha inxustificada discriminación deste persoal, que verá así equiparada a súa situación salarial á súa realidade laboral.

Podes leer o texto na seguinte ligazóns Trienios Interinos, ou no apartado de "Documentos de interese" deste mesmo Blog.

27 de abril de 2007

NORMAS PARA AS VACACIÓNS DO ANO 2007

A Dirección Xeral da Función Pública enviou a tódalas Consellerías as normas para as vacacións deste ano. Xeralízase, por fin, a posibilidade de petición por días (cinco como mínimo), pero hai otros aspectos que queremos resaltar. Estamos convencidos de que en Función Pública hai alguén que ten como único traballo cada ano o de poñer obstáculos que impidan que os traballadores collan as vacacións sen problemas. Á vista das instrucións, preguntámonos:
 • Cal é o problema para que non se poidan pedir vacacións de data a data?
 • Por que se seguen sen aclarar se a preferencia do período é do traballador ou é da Xunta?
 • Por que se perden as vacacións en caso de enfermidade sobrevida se a Xunta recupera os cartos da Seguridade Social?
 • En que norma de rango legal se dispón que os días de asuntos particulares non se poden xuntar ás vacacións?

26 de abril de 2007

EL PRIMERO DE MAYO, MANIFESTACIÓN EN LA PLAZA DE PONTEVEDRA

Este Primero de Mayo, la CGT se manifestará en La Coruña bajo el lema "Contra la explotación, organízate y lucha". La manifestación comenzará en la Plaza de Pontevedra y recorrerá las calles de San Andrés, Rúa Nueva, Real, San Nicolás y San Agustín, para finalizar en la Plaza del Humor. La situación de la comarca coruñesa necesita que los trabajadores salgan a la calle para expresar su descontento: a la situación general de siniestralidad laboral (más de tres muertos diarios en España) y precariedad en los contratos y condiciones de trabajo, hay que añadir los procesos de deslocalización que estamos sufriendo en la comarca, como son, por ejemplo, los casos de La Toja y de Atento, afectados por el despido de 400 compañeros trabajadores entre ambas empresas.

Los empleados públicos no podemos tampoco estar contentos: la reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público ha supuesto un nuevo retroceso en los derechos del colectivo: con una envoltura de permisos, licencias y paternalismo lo que se nos quiere hacer tragar es la arbitrariedad y los criterios empresariales privados en la administración
pública, convirtiendo al trabajador en un sirviente del poder político de turno. La figura de la "evaluación del desempeño", por el que se va a poder remover a los funcionarios de las plazas obtenidas por concurso es la máxima expresión de esta arbitrariedad, a la que se puede añadir el fomento de las retribuciones complementarias en detrimento de las básicas.

Acudamos todos a la manifestación. Viva el Primero de Mayo

19 de abril de 2007

CELEBRÁRONSE AS ELECCIÓNS Á XUNTA DE PERSOAL

No día de hoxe tiveron lugar as eleccións á Xunta de Persoal na Coruña e podemos adiantar que os resultados para a CGT foron malos, xa que non conseguimos ter representación nela. O aumento da participación, centrada especialmente no notable arrastre de votos da CSIF, provocou que non puidésemos supera-la barreira do 5% mínimo para entrar na Xunta. A eso temos que engadir, con seguridade, erros propios que teremos que analizar.

Sen embargo, para a CGT o sindicalismo non remata nin nas eleccións nin nos liberados sindicais, así que desde agora mesmo facemos votos de seguir traballando en defensa dos intereses lexítimos dos traballadores e practicando un sindicalismo de participación directa dos mesmos. Así que non se entristezan os compañeiros que colaboraron con nós ou nos deron o seu voto. Seguimos en pé e dispostos á pelexa.

16 de abril de 2007

O 19 DE ABRIL, TI DECIDES

O próximo 19 de abril son as eleccións a Xunta de Persoal de funcionarios da provincia da Coruña. A CGT está distribuíndo un documento que explica a súa postura sobre a inundación de promesas que enchen as nosas mesas de traballo e, case sempre, as nosas papeleiras. Destacamos algún párrafo deste documento:

O día 19 de abril pensa ben o que decides: O feito de votar o próximo día 19 de abril non debe significa-la renuncia a calquera outra participación, como se con iso xa tiveses cumprido. Ó contrario, para facerte valer debería se-lo primeiro acto dunha participación continuada durante os seguintes catro anos.

É preciso cambia-lo actual modo de facer, sempre esperando a que o goberno expoña as súas propostas, sempre a remolque da súa folla de ruta. Durante a negociación, chegando a decidir, entre todos, se é necesaria ou non a mobilización e ata onde a imos asumir. E despois de chegado o pre-acordo na Mesa, ratificándoo ou non mediante un referendo. Se o goberno resérvase a ratificación ou non do acordado na Mesa, ¿por que non os nosos representantes? Tan difícil é? ou tan pouco conveniente? A quen non lle convén? A CGT seguirá promovendo esta outra maneira de facer, porque sabemos que só coa mobilización, só coa participación, poderemos consegui-las reivindicacións máis necesarias e máis xustas.

DETEÑAMOS:
 • A degradación do público e o establecemento de criterios mercantilistas, cuxo único obxectivo é no enriquecemento de petos privados.
 • A perda de poder de compra
 • A negociación ás agachadas dos traballadores e a asinar sen a súa aprobación
 • A desnaturalización da función pública, con contratas que eluden o control administrativo e crean persoal regularizable agradecido ó xefe político.
 • A desmobilización, pois únicamente loitando se conquistan dereitos. Ben sabemos que o mendigo non ten dereito á esmola.

Xuntamos o documento completo, e recorda que outra forma de facer sindicalismo é posible.

PUBLICADO EN EL BOE EL ESTATUTO BÁSICO

Finalmente, el pasado viernes día 13 de abril, fue publicado el negativo Estatuto Básico del Empleado Público en el BOE y que entrará en vigor el 13 de mayo. Invitamos a todos los trabajadores públicos a que se lo lean, para que se pregunten con nosotros el por qué de tanta alegría por parte de los sindicatos firmantes (salvo que las subvenciones dependan de ello, si no no
se entiende)". En fin, en manos de todos está cambiar la situación: organicémonos, movilicémonos, protestemos."

Estatuto Básico del Empleado Público

13 de abril de 2007

PUBLICADA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DA XUNTA PARA O 2007

No día de hoxe, 13 de abril, saíu publicada no DOG a oferta de emprego publico para o 2007, tanto de persoal funcionario como de laboral. O total de prazas é de 778 para administración xeral, 179 para administración especial e 1.035 para laborais. No caso dos funcionarios, a oferta para promoción interna é de 28 para o grupo A, 19 para o B, 131 para o grupo C e 120 para o D.

Podes consultar a disposición completa do DOG na seguinte ligazón Oferta de Emprego Público Xunta 2007, ou ben no apartado de Documentos de Interese na columna dereita deste mesmo Blog.

10 de abril de 2007

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE LA CGT PARA LAS ELECCIONES DEL 19 A LOS FUNCIONARIOS

Los delegados de la CGT para las elecciones a la Junta de Personal Funcionario del día 19 están distribuyendo entre los trabajadores una carta de la que reproducimos el siguiente párrafo (el texto completo está en el siguiente enlace: Texto Presentación Candidatura CGT):

Estamos plenamente convencidos de que nos criterios do goberno autonómico segue estando o empeño en desmantelar todo o público que serva para o negocio e beneficio privado (non podemos esquece-la creación da chamada Tragsa Galega) ou para o establecemento dunha nova rede de clientelismo político (o caso das galescolas), pero tamén o estamos de que só coa organización, firmeza e mobilización se pode cambiar este rumbo e dete-la precarización dos servizos públicos e das nosas condicións de traballo.

Desde a CGT ofrecemos como valor: a nosa independencia das institucións do poder político e económico, a plena transparencia no noso facer e o noso esforzo e compromiso solidario para que, colectivamente, poidamos cambia-lo estado actual das cousas.

Por estas razóns e para axudar a conseguir o obxectivo común dun xusto reparto do traballo e da riqueza, presentamos a candidatura que xuntamos: ti decides se isto é o que queres o se prefires seguir deixándote levar e abandonando a túa capacidade de decidir en mans de quen ignora a túa opinión, o teu protagonismo.


Estos días, los sindicatos firmantes de cada uno de los acuerdos que han venido deteriorando los servicios públicos os están presentando un catálogo de reivindicaciones de todo tipo, una especie de quién da más o quién miente más. No os dejeís engañar.

30 de marzo de 2007

APROBADO EN EL CONGRESO EL NEFASTO ESTATUTO BÁSICO

Ayer, día 29, el Congreso aprobó, definitivamente, el Estatuto Básico del Empleado Público. El conspicuo ministro Sevilla, tan aficionado al autobombo, presentó la norma como "instrumento esencial para mejorar la calidad de la prestación de los servisios a los ciudadanos. Hará una Administración más ágil, flexible y rápida." Las normas de desarrollo se negociarán (¡cómo no!) con CCOO, UGT y CSIF, acostumbrados a hablar de los trabajadores públicos sin consultarles.

El ministro anunció también la promulgación inmediata de tres decretos urgentes: la regulación del teletrabajo (otra medida propagandística), la medición de la evalauación del rendimiento (por el que se podrá remover a los funcionarios de los puestos ganados en concurso) y la regulación del directivo público (la nueva figura creada por el Estatuto y que supondrá el incremento del dedismoincontrolado en la Administración.

El Estatuto no recoge las reivindicaciones clásicas del funcionariado: cláusula de revisión salarial o la igualación en la edad voluntaria de jubilación. Mal día para los trabajadores. Enhorabuena para los sindicatos pactistas: nos han vendido de nuevo.

MODIFICACIONES EN LA LEY DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Ayer viernes, 23 de marzo de 2007, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En dicha Ley se establecen diversas modificaciones del vigente Estatuto de los Trabajadores, así como de diversa normativa relativa a personal funcionario y estatutario.

El Gabinete Jurídico Confederal ha realizado unos cuadros comparativos sobre las modificaciones realizadas.

En el documento va el esquema comparativos de la Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública con la nueva Ley señalado en negrita los cambios sufridos en dichas normas.

27 de marzo de 2007

AS CANDIDATURAS DAS ELECCIÓNS SINDICAIS DO 19 DE ABRIL, PROCLAMADAS

Hoxe, 27 de marzo, foron proclamadas pola mesa electoral coordinadora as candidaturas para as próximas eleccións sindicais á Xunta de Persoal de funcionarios dos servizos periféricos da Xunta na provincia da Coruña. Ademáis da CGT, preséntanse outras catro candidaturas para a elección dos 23 representantes que serán electos segundo o censo electoral (2.799 traballadores). Comeza así a campaña electoral, que rematará o 17 de abril, sendo o día das votacións o día 19.

A candidatura da CGT preséntase con afán de ser un foco de atracción dos compañeiros que estean cansos do sindicalismo habitual, que alonxa as decisións sindicais dos traballadores, que desmobiliza e que, ano tras ano, asina acordos coa administración (non hai nada máis que ve-lo Estatuto Básico do Empregado Público), acordos enfrontados á razón e ós intereses dos seus representados.

23 de marzo de 2007

EL ESTATUTO BÁSICO, DE NUEVO EN EL CONGRESO

El Pleno del Senado aprobó, el pasado día 21 de marzo, el Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ahora, el proyecto vuelve al Congreso para su aprobación definitiva.

Lamentablemente para los empleados públicos, el proyecto, apoyado por UGT, CCOO y CSIF, no ha sufrido mejorías importantes en su tramitación parlamentaria, salvo la modificación de la disposición adicional segunda 5.2, en la que se limita la posibilidad de libre designación entre funcionarios con habilitación de carácter nacional (secretarios , interventores y tesoreros de administración local), aunque aún quean en esa situación los municipios grandes, las capitales de provincia, diputaciones y cabildos.

En cuanto al resto de funcionariado, incluido el personal de la Xunta de Galicia, sigue adelante la intención de vincular la permanencia en el puesto de trabajo a la "evaluación del desempeño", sistema que deja las manos libres a los políticos para remover a los funcionarios poco dóciles.
También se continúa primando las retribuciones complementarias sobre las básicas y no se recoge, ni de lejos (no vaya a ser que nos convirtamos en trabajadores normales) la cláusula de revisión salarial automática tan demandada.

En fin, mal día para los funcionarios públicos, pero seguiremos en la brecha a pesar de todo.

19 de marzo de 2007

LA EGAP CONVOCA CURSOS PARA EL FUNCIONARIADO DE LA XUNTA

En el DOG de hoy (19-3-2007) se publica la convocatoria de los cursos de formación que organiza la EGAP para el funcionariado. El plazo de presentación de instancias finaliza el 29 de marzo (para los cursos que se inicien antes del 30 de junio) y el 18 de abril (para los cursos que comiencen a partir del 1 de septiembre).

Como ya viene siendo práctica habitual de la EGAP, la mayoría de los cursos tiene horario de tarde. Curioso es que a las empresas privadas se le exija la formación en horario de trabajo y que la administración autonómica gallega no se aplique el mismo criterio a sí misma.

También continúa habiendo una desproporcionada convocatoria de cursos en Santiago de
Compostela, que no tienen relación directa con el número de funcionarios. La EGAP reedita continuamente el antiguo centralismo, convertido ahora en santiaguismo, obligando a los funcionarios del resto de Galicia los "de provincias" a ir a la capital para formarse.

Mais información en: Resolución da EGAP (DOG Nº 55, de 19 de Marzo de 2007) :

PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA LEI DE FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA

Podedes consultar este texto no apartado de Documentos de Interese, na columna dereita do Blog, ou ben premendo nesta ligazón:

Proxecto de Modificación da Lei de Función Pública de Galicia.

Como sempre, precisades ter o Acrobat Reader.

12 de marzo de 2007

Se está negociando el nuevo concurso de traslados de cuerpos generales y está aprobada la oferta pública de empleo para 2007

La Xunta de Galicia ya está negociando con las centrales sindicales presentes en la mesa correspondiente las bases del próximo concurso de traslados de cuerpos generales de la Administración Autonómica.
Paralelamente, ya ha anunciado a los mismos sindicatos el contenido de la OPE para el año en curso. A la espera de la publicación oficial, os adelantamos la información que tenemos por el momento. De lo que vayamos conociendo tendréis información puntual.

PROPOSTA BASES CONCURSO TRASLADOS

PROPOSTA DE OEP 07 definitiva

16 de febreiro de 2007

La CGT de la Xunta en A Coruña denuncia la pantomima de los "minutos de silencio"

Ante la convocatoria de minutos de silencio efectuada por parte de la Vicepresidencia de Benestar da Xunta de Galicia con motivo del homicidio cometido el día 15 en La Coruña por el anciano don Santiago Sebastián sobre su esposa, esta Sección Sindical quiere manifestar lo siguiente:

a) La convocatoria de los minutos de silencio por parte de la Vicepresidencia fue utilizando no sólo los correos electrónicos institucionales, sino “invitando” a los funcionarios a través de los Jefes de Servicio que se prestaron a ello, sin atisbo de espíritu crítico ni, mucho menos, autocrítico, y englobando, dentro de la denominación amplísima de “violencia de género” situaciones como la de este suceso que poco o nada tienen que ver con este tema, sino más con el abandono y desesperación que sufren numerosas personas de la amplia población anciana gallega.

b) Es mucho más lamentable que la “movilización” oficial se promueva desde Bienestar y Asuntos Sociales, departamento responsable de la atención pública a las personas mayores y que tan profusamente fue promocionada con dinero de todos en millonarias campañas de imagen como la “Vicepresidencia de Anxo Quintana”.

c) Reclamamos de la Xunta de Galicia que deje de intentar utilizar a los funcionarios como instrumentos para enmascarar su propia responsabilidad y que deje de pedir a los Jefes de Servicio que llamen a la participación del personal en estas pantomimas.

d) Esta Sección Sindical, finalmente, se quiere solidarizar con la familia afectada y con sus amigos, lamentando que la incapacidad de los poderes públicos no hayan podido evitar tan terrible desenlace.

Sección Sindical de la CGT de A Coruña en la Xunta de Galicia

12 de febreiro de 2007

La intención de la Xunta de subir las retribuciones a ex-presidentes y altos cargos es un escándalo

Ante la intención de la Xunta de Galicia de subir las retribuciones de los altos cargos y de retribuir, con consejo consultivo o sin él, a los expresidentes de la Xunta, la Sección Sindical de la CGT en la Xunta de Galicia quiere manifestar lo siguiente:

a) La intención de establecer un sueldo de 6.000 euros mensuales para los expresidentes de la Xunta de Galicia en un país en el que el salario mínimo es de 570 euros es un asalto escandaloso a las arcas de la Comunidad Autónoma. Especialmente ofensivo es defender esta propuesta con el argumento de que la propuesta intenta crear condiciones que no menoscaben la dignidad de estas personas o supongan una afrenta ante otros. Debería explicar el señor Romeu (responsable de la Consellería de la función pública gallega) si estar a la cola del paro o cobrar una pensión de 600 euros (como muchos gallegos) supone una indignidad o una afrenta menor que la que sufren los señores Albor, Fernández Laxe o Fraga o la que pueda sufrir en el futuro el señor Touriño.

b) Es especialmente indignante que el presidente Touriño y su subordinado, el señor Romeu, establezcan un suculento plan de jubilación para privilegiados, mientras que otros personajes, como el nuevo asesor del presidente Zapatero, el señor Tagoas, hable apocalípticamente de la quiebra de la Seguridad Social y de la necesidad de fijar la jubilación en los 70 años, edad muy próxima a la esperanza vital.

c) En cuanto a que los pobres altos cargos de la Xunta no están bien retribuidos con 3.000 euros mensuales, el hacer semejantes manifestaciones por parte del señor Romeu sólo evidencian el para qué toda esta patulea de personajes están en la administración: para vivir lo mejor posible, recibir pingües salarios y no para servir a la ciudadanía, servicio del que tanto blasonan como adolecen. Es de risa el que Romeu hable de jornadas de 10 horas y de dedicaciones exclusivas, cuando esto se produce en circunstancias concretas y excepcionales y mientras los funcionarios que acompañan a estos altos cargos en su sufrimiento perciben, en su mayoría, un salario de alrededor de 1.000 euros mensuales y con las pagas extraordinarias incompletas.

d) En definitiva, esta Sección Sindical de la CGT en la Xunta de Galicia considera que estas propuestas son escandalosas, y manifiesta su rechazo radical a que la clase política entre a saco en las arcas de la Comunidad Autónoma, sin rubor alguno y que se aborde el sistema retributivo de los funcionarios de la Xunta de una forma justa, que recupere el poder adquisitivo de los salarios públicos, que reduzca los exagerados abanicos salariales.

Sección Sindical de la CGT en la Xunta de Galicia

6 de febreiro de 2007

Jordi Sevilla é un inimigo dos traballadores públicos, segundo a CGT da Coruña

A CGT da Coruña, ante as declaracións do ministro Jordi sevilla no diario Expansión, quere manifesta-lo seguinte:

a) É unha burla dicir que na administración pública se avaliará o traballo de todos: “El jefe evalúa al subordinado, y éste al jefe, y los compañeros entre sí“. Somente desde a desvergoña se pode decir semellante tontería.

b) O ministro tamén dí que “En estos años hemos subido los salarios por encima del objetivo de inflación [el 2%], pero creo que no es adecuado vincular de manera obligatoria, a través de una cláusula de revisión salarial, la subida salarial de los funcionarios con la inflación“. Fai falta ter un rostro moi duro para defender sin ruborizarse que os funcionarios non temos que mante-lo poder adquisitivo. Ademáis o motivo que dá é que “No, no, es que los funcionarios no son como los demás trabajadores“, é dicir, que as hipotecas, garderías, supermercados, etc. dos traballadores públicos son distintos ó do resto dos mortais.

En definitiva, ó ministro Sevilla gústalle saír máis nos papeis que a un bobo unha tiza, pero non entendemos que esta afición a teñamos que soporta-los empregados públicos. Desde o éxito mediático do propagandístico “Plan Concilia”, nunca se veu o ministro en tantos sitios.

Jordi, ¡vai traballar!

CGT da Coruña - Admón. Pública

1 de febreiro de 2007

NOVO BLOG DA SECCIÓN SINDICAL DE CGT NA XUNTA DE GALICIA

A Sección Sindical na Xunta de Galicia da CGT da Coruña abre este novo blog co obxecto de favorecer a comunicación mais axil e rápida con tódolos afiliados e tódolos traballadores da administración pública autonómica.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo