30 de decembro de 2009

Xa están os orzamentos de Galicia

Publícaos hoxe o DOG e deles entresacaos algúns parágrafos da exposición de motivos, especialmente a referida ao Título II:
"Recóllese o incremento retributivo do 0,3% para o persoal ao servizo da comunidade autónoma, e, de acordo co previsto na alínea 10 do artigo 38 da Lei 7/2007, do 12 de abril, pola que se aproba o Estatuto básico do empregado público, difírese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retributivos para o 2010 diferentes do sinalado con carácter xeral."
"Establécese tamén neste título a oferta pública de emprego para o 2010 que, como máximo, alcanzará o 15% da taxa de reposición de efectivos, coa excepción das prazas para acceso ao corpo de funcionarios docentes e da cobertura de prazas en hospitais e centros do Servizo Galego de Saúde, o persoal que teña encomendadas as funcións de xestión das políticas activas de emprego e prestacións de desemprego, o persoal dos servizos de incendios e o persoal que teña encomendados os servizos relativos á atención ás persoas en situación de dependencia."
"Complétase este título con dous artigos dedicados a establecer para o 2010 limitacións na contratación de persoal temporal, por unha parte, no ámbito da comunidade autónoma, dos seus organismos autónomos e das axencias públicas e, por outra, no ámbito da administración institucional. Remata o título cun artigo relativo aos límites na contratación de persoal temporal nas encomendas de xestión e nos convenios que realice a Administración da Xunta de Galicia coas fundacións e sociedades do sector público galego."

É dicir, que nos suben o 0,3%, que retrasan calquera acordo asinado que fora superior a esta cantidade, que só se cubrirá o 15% das vacantes e que se limitará a contratación temporal. Polo que se ve, a culpa da crise a ten o persoal ao servizo da administración autonómica e os cidadáns.

29 de decembro de 2009

O Secretario de Estado de Facenda, ao ataque nos salarios dos traballadores públicos

Carlos Ocaña, o actual Secretario de Estado de Facenda, ven de declarar que, ante o estado do déficit público, haberá que facer un esforzo importante de contención nos salarios públicos "nos próximos anos".
Isto quere dicir que xa nos podemos ir preparando. Non só haberá que tragar o 0,3 % este ano que ven, senón que a penuria reproducirase nos anos vindeiros. Claro que para arreglalo xa están CC.OO., UGT e CSIF, asinando en barbecho mentres non lles baixen os cursos, as subvencións e os plans de pensións.
A nova completa pódese ler aquí.

28 de decembro de 2009

Presupostos Xerais do Estado

No BOE do pasado día 24 publícase a Lei de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2010, na que se inclúe a suba salarial do persoal para o próximo ano. Como xa sabedes, o previsto, grazas á sinatura dos sindicatos maioritarios, é do 0,3 %.

21 de decembro de 2009

Convocatorias de laborais

Convócanse no DOG de hoxe procesos selectivos para as categorías 41 (técnico ambiental), 19 (titulado superior especialista) e 37 (titulado superior ambiental) do Convenio de Persoal da Xunta de Galicia. Podedes picar aquí.

18 de decembro de 2009

Algúns números da Oferta de Emprego Público

Como cos números se poden facer xogos malabares, imos a analizar os que o DOG sinala:

Administración xeral (corpos xerais e escalas):
Corpos xerais:
Subgrupo A1: libres, 20; promoción interna, 25
Subgrupo A2: libres, 15; promoción interna, 25
Subgrupo C1: libres, 0; promoción interna, 30
Subgrupo C2: libres, 30; promoción interna, 30
Escalas:
Estatísticos (A2): promoción interna, 4; consolidación, 0
Finanzas (A1): promoción interna, 0; consolidación, 13
Estatísticos (A1): promoción interna, 0; consolidación, 1
Finanzas (A2): promoción interna, 0; consolidación, 5
Consumo (C1): promoción interna, 0; consolidación, 1

Administración especial:
Arquitectos (A1): libres, 10
Enxeñeiros industriais (A1): libres, 4
Enxeñeiros camiños (A1): libres, 6
Arquitectos técnicos (A2): libres, 6
Enxeñeiros técnicos agrícolas (A2): libres, 10
Enxeñeiros técnicos en obras públicas (A2): libres, 10
Delineantes (C1): libres, 2
Ambientais (C1): libres, 20 (proceden da oferta do ano 2008)

Persoal laboral:
Grupo I: consolidación, 293
Grupo II: consolidación, 85
Grupo III: consolidación, 83
Grupo IV: consolidación, 195
Grupo V: consolidación, 14

Total funcionarios: 267
Total laborais: 670
Total oferta: 937

A administración autonómica xa se lanzou a facer propaganda desta oferta, inmediatamente aproveitada polas academias para o seu pingüe negocio. Pois ben, tal como fixeron o ano pasado, pero de xeito aínda máis descarado, non é todo máis ca unha gran patraña. Examinemos os números reais.

* Das 937 prazas, 690 (73,64 %) xa están adxudicadas porque son prazas para consolidar por persoas que xa están dentro.
* Das 247 prazas restantes, 114 (46,15 %) son para promoción interna e non son, polo tanto oferta pública real. De feito, as vacantes que deixen os que promocionen serán cubertas, nos próximos exercicios, somentes nun 15 %, segundo anunciou a Dirección Xeral da Función Pública.
* Das 937 prazas ofertadas, somentes 133 (14,19 %) serán de acceso libre; e destas só 85 serán de corpos xerais.
* Das 133 de acceso libre, 20 son do ano pasado.


Poderíamos facer un máis amplo análise do que significa esta oferta, pero é suficiente para facerse unha idea. É unha oferta miserenta, que supón un deterioro aínda maior dos servizos públicos; e é unha oferta feita ad hoc para todos aqueles que foron, no seu momento, contratados fraudulentamente polos distintos gobernos e que agora verán consolidada definitivamente a súa situación á calor das ubres da administración. En canto a que é unha oferta que cumpre a legalidade, temos que dicir que non é difícil de conseguir se o que convoca é a caste oligárquica que fai as leis (ou o que as retorce cando é necesario), independentemente do partido gobernante.

Xa saíu a oferta de emprego público do ano 2009!

O meu can pillou unha mosca! A menos de 15 días de rematar o ano, sae, no DOG de hoxe, a oferta de emprego do ano 2009. Un total de 937 prazas compoñen a oferta, aínda que moitas non son reais. Xa entraremos con máis detalle na oferta.

17 de decembro de 2009

Erros nas listaxes do Fondo de Acción Social 2008

No DOG de hoxe a Dirección Xeral da Función Pública ven de publicar unha corrección de erros que anuncia erros nos importes publicados no seu momento. Pódense consultar na páxina adicada a este tema.

15 de decembro de 2009

Ridícula oferta de emprego público

O director xeral de Función Pública anunciou que este ano se ofertaría o 30 % das prazas vacantes, é dicir, que non se cubrirán o 70 % da svacantes que haxa. Ademáis, dixo que moitas prazas irán a administración especial ou técnicos e a cubrir as quie veñan obrigadas por sentencia. Así, só se convocarán 30 prazas de auxiliares (subgrupo C2), por exemplo.
Mías información: La Voz de Galicia La Opinión A Coruña ABC

14 de decembro de 2009

Novos laborais

Publícase hoxe a orde pola que se nomea persoal laboral fixo da Xunta de Galicia a aqueles que superaron as probas de axentes auxiliares da inpección de transportes (grupo III, categoría 049 do convenio). Noraboa a todos eles.

11 de decembro de 2009

Mobilización do 12-12


E pódese saber de que rin todos estes?

A CGT ante a mobilización do 12 de decembro

A CGT ven de facer público un comunicado no que explica que, aínda que está ben mobilizarse polo desbloqueo da negociación colectiva, hai que dar un paso máis e pensar nos millóns de persoas que están sen traballo e desregularizadas nas súas relacións laborais. Para a CGT, esta mobilización plantexa moi poucas esixencias cara a patronal e sobre a política económica do goberno e non entra en absoluto na necesidade de combatir este sistema económico inxusto. Hai que confontarse directamente co capital e os seus xestores e construir un novo sistema económico e social baseado na satisfacción das necesidades reais do ser humano e non na "lóxica do mercado".
A CGT fai un novo chamamento ao resto de organizacións para convocar unha protesta xeral, unha mobilización que amose ante a sociedade a desesperación e a rabia da clase obreira que outros están intentando conter e domesticar.
O comunicado enteiro pódese ler aquí.

10 de decembro de 2009

O plus dos altos cargos segue adiante

Como era previsible, fracasou a iniciativa de anular o plus de altos cargos aprobado por todos os grupos parlamentarios galegos na Lei de Función Pública de Galicia. Aquí aprendimos un pouco máis de todos: do PSOE e do PP, que os seus estómagos son máis importantes que a decencia e a ética; e do BNG, que se pode virar a chaqueta impunemente e sen rubor. Tamén cabe facerse unhas cantas preguntas: realmente o Parlamento é unha cámara de representación popular? Cantos altos cargos do BNG renunciaron ao plus que agora denuncian? Serveu a sinatura dos traballadores na petición da CIG para outra cousa que non foran dez minutos de gloria de Suso Seixo?
Para a CGT, a liña de acción prioritaria é a da mobilización, no convencemento de que só así poderemos os traballadores elevar a nosa condición laboral e social.

Fondo de Acción Social do ano 2008

No DOG de hoxe aparece a resolución que anuncia a exposición das listaxes definitivas das axudas do Fondo de Acción Social da Xunta de Galicia do ano 2008 (xa non era con tempo). Contra as listaxes cabe recurso de alzada no prazo dun mes.

As listaxes pódense consultar picando aquí.

9 de decembro de 2009

Comunicado da CGT ante a Lei de Economía Sostible

O Secretariado Permanente da CGT ven de facer público un comunicado ao respecto da Lei de Economía Sostible presentada polo goberno. Para a CGT, esta Lei non é máis que un novo engano do PSOE, que só pretende garatir e perpetuar o actual modelo capitalista inxusto e insolidario e que segue sendo precisa unha mobilización e folga xeral para construir un novo modelo social ao servizo das persoas. O documento completo, na ligazón suliñada.

3 de decembro de 2009

Recurso contra as oposicións dos subgrupos C1 e C2

A CGT ven de presentar un recurso contra o desenvolvemento do proceso selectivo para os subgrupos C1 e C2, oposicións nas que, seundo a propia Xunta de Galicia, hai indicios moi evidentes de filtracións dos exames. Para a CGT, a exclusión dos 5 opositores "soipeitosos" non garante a limpeza das probas, dado que a posibilidade de que haxa outras persoas aos que lles chegaran os contidos das probas. No recurso solicítase tamén a suspensión cautelar do proceso, dado que, de seguir adiante, poderíanse producir danos de difícil ou imposible reparación.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo