30 de decembro de 2009

Xa están os orzamentos de Galicia

Publícaos hoxe o DOG e deles entresacaos algúns parágrafos da exposición de motivos, especialmente a referida ao Título II:
"Recóllese o incremento retributivo do 0,3% para o persoal ao servizo da comunidade autónoma, e, de acordo co previsto na alínea 10 do artigo 38 da Lei 7/2007, do 12 de abril, pola que se aproba o Estatuto básico do empregado público, difírese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retributivos para o 2010 diferentes do sinalado con carácter xeral."
"Establécese tamén neste título a oferta pública de emprego para o 2010 que, como máximo, alcanzará o 15% da taxa de reposición de efectivos, coa excepción das prazas para acceso ao corpo de funcionarios docentes e da cobertura de prazas en hospitais e centros do Servizo Galego de Saúde, o persoal que teña encomendadas as funcións de xestión das políticas activas de emprego e prestacións de desemprego, o persoal dos servizos de incendios e o persoal que teña encomendados os servizos relativos á atención ás persoas en situación de dependencia."
"Complétase este título con dous artigos dedicados a establecer para o 2010 limitacións na contratación de persoal temporal, por unha parte, no ámbito da comunidade autónoma, dos seus organismos autónomos e das axencias públicas e, por outra, no ámbito da administración institucional. Remata o título cun artigo relativo aos límites na contratación de persoal temporal nas encomendas de xestión e nos convenios que realice a Administración da Xunta de Galicia coas fundacións e sociedades do sector público galego."

É dicir, que nos suben o 0,3%, que retrasan calquera acordo asinado que fora superior a esta cantidade, que só se cubrirá o 15% das vacantes e que se limitará a contratación temporal. Polo que se ve, a culpa da crise a ten o persoal ao servizo da administración autonómica e os cidadáns.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo